21 marca 2020 Walne Zgromadzenie Członków Klubu – zmiana miejsca

Ze względu na koronawirusa dostęp do strzelnicy Gertruda jest ograniczony, tym samym miejsce Walnego już jest nieaktualne. Gdy tylko zostanie podjęta decyzja Zarządu co do miejsca Walnego wszyscy klubowicze zostaną natychmiast powiadomieni.

W związku z rezygnacją oraz zmianą funkcji kilku członków Zarządu Klubu, zwołuje się Walne Zgromadzenie Członków na dzień 21 marca 2020.

Zebranie odbędzie się pierwszym terminie o godz. 11:00 i w drugim terminie o godzinie 11:30.

Prosimy o obecność. Zarząd SKS TIG w Iławie

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza
 3. Wybór komisji:
  a) skrutacyjno – mandatowej
  b) uchwał i wniosków
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Stwierdzenie ważności obrad – komisja skrutacyjno-mandatowa
 6. Propozycja zmian w Statucie związana z wyborem Prezesa i Zarządu
 7. Podjęcie uchwały o zmianie w statucie
 8. Dyskusja, wolne wnioski 
 9. Zamknięcie obrad