Walne Zgromadzenie 25.06.2023

Zarząd Klubu Sportowego TIG w Iławie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków klubu w dniu 25.06.2023 r. o godzinie 10.30 w siedzibę firmy INDOOR LTD w Kamień Duży 4e 14-200 Iława.
Porządek Obrad

  1. Otwarcie obrad
  2. Wybór przewodniczącego i sekretarza
  3. Stwierdzanie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał
  4. Przyjęcie porządku obrad
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego klubu za rok 2022.
  6. Wybór nowych członków Komisji Rewizyjnej
  7. Dyskusja wolne wnioski
  8. Zamknięcie obrad.

Członkowie klubu mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności musi być udzielone na piśmie.